Help us make the dream the community.

Instepanavan civic initiative becomes foundation. We make things happen in the region!

Support us on


Success stories

This is just a beginning and we will have much more to tell.

🏕️ Do a workshop 🏛️ Become a mentor

Projects

We run a bunch of cool projects and our friends help us a lot


People and companies trust us


We believe


People talking about us

"Do you like working remotely? Come to Stepanavan!" - visitstepanavan.com ↗

"Keep children in the community. The goal of Ruben who moved to Stepanavan." - Mediamax ↗"Stepanavan - Fantastic City in the North of Armenia 🔥" by "Harutyun Hakobyan from Artsakh"

"They moved to Stepanavan. How people live outside of Yerevan" by "Repat Riarch"

Ծրագրավորման խմբակի թարմացում Ստեփանավանում

"#Թումո10. Drink & Draw Ստեփանավան թումոցի Արևիկ Արոյանի հետ" by "TUMO"

"Շաբաթական Հաշվետվություն! Weekly Report!" by "Instepanavan"
Informational Recourses Stepanavan